نیاز سرمایی پسته ( راهکار – مدیریت )

کلیات نیاز سرمایی پسته و راهکار های مدیریت و کاهش عواقب عدم تامین نیاز سرمایی درختان پسته مفهوم نیاز سرمایی پسته (.Pistacia vera L)...

ادامه مطلب

ازدیاد پسته (تکثیر درختان پسته)

ازدیاد پسته (تکثیر درختان پسته)ازدیاد درختان پسته یکی از مهمترین بخش های تولید این محصول است. در زمینه ازدیاد درخت پسته مسایل متنوعی...

ادامه مطلب

بیماری گل سبز کنجد (فیلودی کنجد)

بیماری گل سبز کنجد یا بیماری فیلودی کنجد (Phylody)یکی از مسایل و مشکلات مهم زراعت کنجد در اکثر مناطق به خصوص نواحی گرمسیری کشور بیما...

ادامه مطلب

ارقام شبدر (سه برگ – چهار برگ)

مهمترین ارقام شبدر سه برگ و چهار برگ ایرانشبدر یکی از علوفه های مطلوب با قابلیت خوشـخوراکی و ترکیـب مناسـب مـواد مصرفی و رطوبت و … ب...

ادامه مطلب

ترک خوردن میوه سیب (دلایل-مدیریت)

دلایل ترک خوردن میوه سیب (Craking)ترک خوردگی میوه عبارت است از ایجاد شکافهای روی میوه یا تشکیل ترک های به شکل حلقه در قسمت محل اتصال...

ادامه مطلب

آفتاب سوختگی میوه سیب (علت – کنترل)

علت آفتاب سوختگی میوه سیب (Sun scald) و روش های کنترل و درمان آندر گذشته به برخی از عوارض فیزیولوژیکی سیب نظیر زنگار سیب و ترک خوردگ...

ادامه مطلب